นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 27 มีนาคม 2555

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของไอคีซ่า มีขึ้นเพราะเรามีความตระหนักถึงและดำเนินการอย่างเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้บริการมีข้อมูลในการตัดสินใจในขณะที่ใช้บริการของ www.ikyzaa.com และโดเมนที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจเรียกโดยรวมว่า “ไอคีซ่า” หรือ “เว็บไซต์”)

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการของไอคีซ่า ท่านต้องยอมรับระเบียบปฏิบัติที่ได้เขียนไว้ในนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งานอย่างเคร่งครัด

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก และบุคคลทั่วไป

 • ไอคีซ่าจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อการนำเสนอเนื้อหาและบริการ ให้ตรงกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้บริการเท่านั้น
 • ไอคีซ่าจะทำการจัดเก็บข้อมูลในขั้นตอนของการลงทะเบียนเป็นสมาชิก อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เพศ วันเกิด อาชีพ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส และข้อมูลอื่นใดตามความจำเป็น
 • ไอคีซ่าจะจัดเก็บข้อมูลรหัสผ่านไว้อย่างเป็นความลับ และถูกเข้ารหัสโดย MD5 และการเข้ารหัสจากไอคีซ่าสร้างขึ้นอีกชั้น
 • ไอคีซ่าอาจฝังคุกกี้ (Cookies) ซึ่งก็คือชุดข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บอยู่ใน Browser บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ โดยคุกกี้มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลในขณะที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ คุกกี้จะเริ่มเก็บข้อมูลหลังจากที่มีการติดต่อกับระบบ (Login) และจะหยุดการจัดเก็บเมื่อออกจากระบบ (Logout)
 • ไอคีซ่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะชน ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
  • ทำตามความต้องการทางกระบวนการทางกฎหมาย
  • เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิของเว็บไซต์
  • เพื่อบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงในการใช้งานของเว็บไซต์
  • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกท่านอื่น
  • เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไอคีซ่าอาจมีลิงก์ต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น เราจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาของของเว็บไซต์ดังกล่าว เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บเหล่านั้น เนื่องจากนโยบายดังกล่าวอาจมีความแตกต่างจากนโยบายของเรา

โฆษณาจากภายนอก

โฆษณาต่างๆ ที่ปรากฏบนไอคีซ่านั้นบางครั้งผู้โฆษณาจากภายนอกอาจส่ง (หรือ “ให้บริการ”) ไปยังผู้ใช้บริการโดยตรง ผู้โฆษณาจากภายนอกจะได้รับที่อยู่ IP ของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อการดำเนินการนี้เกิดขึ้น นอกจากนี้ผู้โฆษณาจากภายนอกเหล่านี้ยังสามารถส่งคุกกี้ไปยังคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือใช้เทคโนโลยีอื่นๆ เช่น JavaScript เพื่อวัดประสิทธิผลของโฆษณาและเพื่อปรับแต่งเนื้อหาการโฆษณา

การดำเนินการนี้ช่วยให้เครือข่ายการโฆษณาจดจำคอมพิวเตอร์ของท่านในแต่ละครั้งที่ส่งโฆษณาถึงท่านเพื่อประสิทธิผลของโฆษณาและเพื่อปรับแต่งเนื้อหาการโฆษณา วิธีนี้อาจเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ บุคคลซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Browser ของท่านดูโฆษณา และกำหนดว่าจะคลิกโฆษณาใดบ้าง ไอคีซ่าไม่มีสิทธิเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้ที่ผู้โฆษณาจากภายนอกนำมาวางไว้ และผู้โฆษณาจากภายนอกจะไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของคุณซึ่งจัดเก็บไว้บนไอคีซ่า

ข้อตกลงในการใช้งาน

ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์เป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของไอคีซ่า ซึ่งเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งานโดยเคร่งครัด

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเกิดจากการถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ไอคีซ่าขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าว และไอคีซ่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ใช้บริการท่านอื่น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ ท่านตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการของเรา หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อเว็บไซต์ และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฏว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพที่มีลักษณะ ขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความในวรรคนี้ หรือไอคีซ่ามีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไอคีซ่าขอสงวนสิทธิในการลบ ระงับ ข้อความ รูปภาพ ใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไอคีซ่าไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ส่วนประกอบใดๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น โลโก้ โครงสร้าง รูปภาพ เนื้อหา เทคโนโลยี ฯลฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย โดยชอบด้วยกฎหมายของไอคีซ่าแต่เพียงผู้เดียว

หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาต ไอคีซ่าจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

อย่างไรก็ตาม เนื้อหาบางส่วนในไอคีซ่าใช้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา 3.0 (Creative Commons Attribution 3.0 License) ท่านมีเสรีภาพที่จะทำสำเนา แจกจ่าย หรือส่งต่อได้ ภายใต้เงื่อนไข "แสดงที่มา ไม่ใช้เพื่อการค้า ไม่ดัดแปลง"

การแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ

กรณีที่เราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ทำใหม่ หรือปรับปรุงนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ทันสมัยขึ้น เราจะแจ้งให้คุณทราบบนหน้านี้ เพื่อคุณจะได้ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เราจัดเก็บ เราใช้ข้อมูลนี้อย่างไรและเราจะเปิดเผยข้อมูลนี้ในสถานการณ์ใด ไอคีซ่า ขอให้คุณทำความเข้าใจกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งานอย่างเคร่งครัด

We Since 2011 IKYZAA DOT COM © All rights reserved.

เกี่ยวกับเรา ติดต่อผู้ดูแล นโยบายส่วนบุคคล

Back to top

Error
Whoops, looks like something went wrong.